اثرات بلکا بر آرام بخش تر شدن محیط در روزگاری که استرسهای ناشی از محیط بیرون از منزل روح و روان ما را به شدت تحت تاثیر قرار داده و به ایجاد تنش بیشتر در مراودات اجتماعی‌ منجر شده است، ایجاد برخی تغییرات در فضای منزل که مکانی برای آرامش و استراحت ما بعد از بیشتر بخوانید