1.آنهایی که به تنوع و تزیین اهمیت زیادی می دهند. 2.طرفداران محیط زیست 3.کسانی که منزلشان در معرض گردو غبار و سر و صدای بیشتری قرار دارد. 4. عزیزانی که زمان و هزینه برایشان اهمیت دارد. 5.آنهایی که میخواهند همواره متفاوت باشند.